تفاوت ژلیش ناخن با لاک معمولی چیست؟ ژلیش بهتر است یا لاک؟