راهنمای استفاده از پرایمر لب، چرا استفاده از پرایمر قبل از آرایش ضروری است؟