برند نوت کجایی است و ساخت کجاست؟ – نمایندگی برند نوت در ایران